Szczegóły ogólnych warunków sprzedaży

„Nasze ogólne warunki sprzedaży zostały sporządzone na podstawie bezpłatnego modelu, który można pobrać ze strony https://www.donneespersonnelles.fr/”

Zostały napisane po francusku, a następnie automatycznie przetłumaczone na inne języki. Odniesienie do ogólnych warunków sprzedaży to zatem te napisane w języku francuskim, które odnoszą się do nieporozumień.

Pomiędzy firmą Love-And-Dream, 171 rue de la poudrière, 59590 Raismes, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym i Spółek Valenciennes

pod numerem 819 523 804 00014, reprezentowanym przez Pana Arnauda SOULIGNAC, jako menadżera, należycie upoważnionego do celów niniejszej Umowy. Z firmą można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, klikając formularz kontaktowy dostępny na stronie głównej serwisu.

Zwana dalej „Sprzedającym” lub „Firmą”. Z jednej strony A osoba fizyczna lub prawna kupująca produkty lub usługi firmy, zwana dalej „Nabywcą” lub „Klientem” Z drugiej strony Ustalono i uzgodniono co za tym idzie :

Preambuła

Sprzedawca jest wydawcą produktów i usług przeznaczonych wyłącznie dla konsumentów, które są sprzedawane za pośrednictwem jego strony internetowej (https://sooloove.com). Lista i opis towarów i usług oferowanych przez Spółkę jest dostępna na wyżej wymienionych stronach.

Artykuł 1: Cel i przepisy ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają prawa i obowiązki stron w związku ze sprzedażą internetową Produktów oferowanych przez Sprzedawcę.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) mają zastosowanie do wszelkiej sprzedaży Produktów za pośrednictwem strony internetowej Spółki, która jest integralną częścią Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym czasie poprzez opublikowanie nowej wersji na swojej stronie internetowej. Obowiązują wówczas OWH obowiązujące w dniu zapłaty (lub pierwszej płatności w przypadku kilku płatności) zamówienia. Niniejsze Warunki są dostępne na stronie internetowej Spółki pod następującym adresem: https://sooloove.com/content/3-conditions-generales-de-ventes . Firma zapewnia również, że ich akceptacja jest jasna i niezastrzeżona, ustawiając pole wyboru i kliknięcie potwierdzające. Klient oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi niniejszymi Ogólnymi warunkami sprzedaży oraz, w stosownych przypadkach, ze Specjalnymi warunkami sprzedaży dotyczącymi produktu lub usługi i akceptuje je bez ograniczeń i zastrzeżeń. Klient przyjmuje do wiadomości, że otrzymał porady i informacje niezbędne do tego, aby oferta odpowiadała jego potrzebom. Klient oświadcza, że może legalnie zawierać umowy zgodnie z prawem francuskim lub skutecznie reprezentować osobę fizyczną lub prawną, na rzecz której jest zaangażowany. O ile nie udowodniono inaczej, informacje zarejestrowane przez Firmę stanowią dowód wszystkich transakcji.

Artykuł 2: Cena

Ceny produktów sprzedawanych na stronach internetowych są podane w euro i przeliczone na inne waluty, bez podatków i dokładnie określone na stronach z opisem produktów. Są one również wskazane w euro, w tym wszystkie podatki (VAT + wszelkie inne podatki) na stronie zamówienia produktu, z wyłączeniem określonych kosztów wysyłki. Dla wszystkich produktów wysyłanych poza Unię Europejską i / lub DOM-TOM cena jest obliczana bez podatku automatycznie na fakturze. W niektórych przypadkach mogą zostać naliczone opłaty celne lub inne podatki lokalne, cła przywozowe lub podatki stanowe. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za te prawa i kwoty. Będą one pokrywane przez kupującego i są za to odpowiedzialne (deklaracje, płatność właściwym organom itp.). W związku z tym sprzedawca zaprasza kupującego do zasięgnięcia informacji w tych kwestiach u odpowiednich władz lokalnych Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie na przyszłość. Koszty telekomunikacyjne niezbędne do uzyskania dostępu do stron internetowych Spółki ponosi Klient. W stosownych przypadkach również koszty dostawy.

Artykuł 3: Zawarcie umowy online

W celu złożenia zamówienia Klient musi wykonać szereg czynności właściwych dla każdego Produktu oferowanego przez Sprzedawcę. Jednak opisane poniżej kroki są systematyczne: ➢ Informacje o podstawowych cechach produktu; ➢ Wybór Produktu, jeśli dotyczy, jego możliwości i wskazanie podstawowych danych Klienta (identyfikacja, adres…); ➢ Akceptacja niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży. ➢ Weryfikacja elementów zamówienia i ew. Korekta błędów. ➢ Śledzenie instrukcji dotyczących płatności i płatności za produkty. ➢ Dostawa produktu. Klient otrzyma wówczas e-mailem potwierdzenie dokonania płatności za zamówienie, a także potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdzające to. Otrzyma kopię .pdf niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. W przypadku dostarczonych produktów dostawa ta zostanie zrealizowana pod adres wskazany przez Klienta. W celu pomyślnej realizacji zamówienia oraz zgodnie z art. 1316-1 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych elementów identyfikacyjnych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, na przykład w przypadku nietypowego żądania, złożonego w złej wierze lub z dowolnego uzasadnionego powodu.

Artykuł 4: Produkty i usługi

Podstawowe cechy towarów, usług i ich ceny są udostępniane kupującemu na stronach internetowych firmy. Klient zaświadcza, że otrzymał szczegółowe informacje na temat kosztów dostawy oraz warunków płatności, dostawy i wykonania zamówienia. Sprzedawca zobowiązuje się do honorowania zamówienia Klienta w ramach limitu zapasów dostępnych Produktów. W innym przypadku Sprzedawca informuje o tym Klienta. Te informacje umowne są szczegółowo przedstawione w języku francuskim. Zgodnie z prawem francuskim są przedmiotem podsumowania i potwierdzenia podczas walidacji zamówienia. Strony zgadzają się, że ilustracje lub zdjęcia produktów oferowanych do sprzedaży nie mają wartości umownej. Okres obowiązywania oferty Produktów oraz ich ceny podany jest na stronach internetowych Spółki, a także minimalny czas trwania oferowanych umów, gdy dotyczą one ciągłej lub okresowej dostawy produktów lub usług. O ile nie istnieją szczególne warunki, uprawnienia przyznane w ramach niniejszego Regulaminu przysługują wyłącznie osobie fizycznej podpisującej zamówienie (lub posiadającej podany adres e-mail). Zgodnie z przepisami prawa w zakresie zgodności i wad ukrytych Sprzedawca zwraca lub wymienia produkty wadliwe lub produkty niezgodne z zamówieniem. Zwrot kosztów można zażądać w następujący sposób: e-mailem na adres contact@sooloove.com lub formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej.

Artykuł 5: Klauzula zastrzeżenia tytułu

Produkty pozostają własnością Spółki do momentu całkowitej zapłaty ceny.

Artykuł 6: Warunki dostawy

Produkty dostarczane są pod adres dostawy wskazany przy składaniu zamówienia oraz we wskazanym terminie. Czas ten nie uwzględnia czasu potrzebnego na przygotowanie zamówienia. Gdy Klient zamawia jednocześnie kilka produktów, mogą mieć one różne terminy dostawy. W przypadku opóźnionej dostawy Klient ma możliwość rozwiązania umowy na warunkach określonych w art. L 138-2 Kodeksu Konsumenta. Następnie Sprzedawca zwraca produkt i koszty „w jedną stronę” na warunkach określonych w art. L 138-3 Kodeksu konsumenckiego. Sprzedawca udostępnia link przesłany przy wysyłce w celu zapewnienia kontynuacji zamówienia. Sprzedawca przypomina, że z chwilą objęcia produktów w posiadanie przez Klienta przechodzi na niego ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru. Obowiązkiem Klienta jest powiadomienie przewoźnika o wszelkich zastrzeżeniach dotyczących dostarczonego produktu.

Artykuł 7: Dostępność i prezentacja

Zamówienia będą realizowane w granicach naszych dostępnych zapasów lub z zastrzeżeniem zapasów dostępnych u naszych dostawców. W przypadku niedostępności artykułu, w okresie przekraczającym 2 dni robocze, zostaniesz natychmiast poinformowany o przewidywanych terminach dostawy, a zamówienie tego artykułu może zostać anulowane na zwykłe żądanie. Klient może wówczas zażądać uznania kwoty towaru lub jego zwrotu.

Artykuł 8: płatność

Płatność należy uregulować niezwłocznie po złożeniu zamówienia, także za produkty zamówione w przedsprzedaży. Klient może zapłacić jedną z metod płatności oferowanych na stronie, w tym kartą płatniczą, PayPal lub lokalnymi metodami płatności, takimi jak Sofort lub iDeal. Karty wydawane przez banki mające siedzibę poza Francją muszą być międzynarodowymi kartami bankowymi (Mastercard lub Visa). Bezpieczna płatność online kartą kredytową jest realizowana przez naszego dostawcę płatności. Przesyłane informacje są szyfrowane zgodnie z zasadami sztuki i nie można ich odczytać podczas transportu w sieci. Po zainicjowaniu płatności przez Klienta transakcja jest natychmiast obciążana po weryfikacji informacji. Zgodnie z art. L. 132-2 Kodeksu pieniężno-finansowego zobowiązanie do zapłaty kartą jest nieodwołalne. Podając swoje dane bankowe podczas sprzedaży, Klient upoważnia Sprzedawcę do obciążenia jego karty kwotą związaną ze wskazaną ceną. Klient potwierdza, że jest prawnym posiadaczem karty, która ma zostać obciążona oraz że jest prawnie upoważniony do jej używania. W przypadku błędu lub braku możliwości obciążenia karty, Sprzedaż zostaje automatycznie zakończona natychmiastowo, a zamówienie anulowane. W przypadku sprzeciwu wobec płatności po otrzymaniu zamówienia przez klienta zostanie naliczona opłata za odzyskanie należności w wysokości 7,50 €, do której zostanie doliczona kara za zwłokę w wysokości 12%.

Artykuł 9: okres karencji

Z prawa do odstąpienia od umowy nie można skorzystać w przypadku biżuterii spersonalizowanej zgodnie z art. L. 121-20-2 Kodeksu Konsumenta. 

Artykuł 10: Gwarancje

Zgodnie z prawem Sprzedawca udziela dwóch gwarancji: zgodności oraz w zakresie ukrytych wad produktów. Sprzedawca zwraca kupującemu lub wymienia produkty, które są ewidentnie wadliwe lub nie odpowiadają złożonemu zamówieniu. Żądanie zwrotu kosztów należy złożyć w następujący sposób: zgłosić się pocztą elektroniczną na adres contact@sooloove.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie. Sprzedawca przypomina, że konsument: - ma 2 lata od dostarczenia towaru na współpracę ze Sprzedawcą - że może wybrać między wymianą a naprawą towaru na warunkach przewidzianych w sztuka. pozornie wadliwy lub nieodpowiadający - że jest zwolniony z przedstawienia dowodu na istnienie niezgodności towaru z umową w ciągu sześciu miesięcy od dostawy towaru. - że poza towarami używanymi termin ten zostanie przedłużony do 24 miesięcy od 18 marca 2016 r. - że konsument może dochodzić również rękojmi za wady ukryte rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 1641 kc iw takim przypadku może dokonać wyboru między rozstrzygnięciem sprzedaży lub obniżeniem ceny sprzedaży (przepisy art. 1644 kc).

Artykuł 11: Skargi

W razie potrzeby Nabywca może złożyć reklamację kontaktując się z firmą za pomocą następujących danych kontaktowych SooLoove by L&D, 171 rue de la poudrière, 59590 Raismes.

Artykuł 12: Prawa własności intelektualnej

Znaki towarowe, nazwy domen, produkty, oprogramowanie, obrazy, filmy, teksty lub bardziej ogólnie wszelkie informacje objęte prawami własności intelektualnej są i pozostają wyłączną własnością sprzedającego. Niniejsze OWH nie przenoszą praw własności intelektualnej. Jakakolwiek całkowita lub częściowa reprodukcja, modyfikacja lub użycie tych towarów z jakiegokolwiek powodu jest surowo zabronione.

Artykuł 13: Siła wyższa

Wykonanie zobowiązań sprzedawcy po wygaśnięciu niniejszej umowy ulega zawieszeniu w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego lub siły wyższej, które uniemożliwiłyby ich wykonanie. Sprzedawca jak najszybciej powiadomi klienta o wystąpieniu takiego zdarzenia.

Artykuł 14: nieważność i zmiana umowy

W przypadku anulowania jednego z postanowień niniejszej umowy, nieważność ta nie pociąga za sobą nieważności pozostałych postanowień, które pozostaną w mocy między stronami. Wszelkie zmiany umowne są ważne tylko po pisemnym i podpisanym porozumieniu stron.

Artykuł 15: Ochrona danych osobowych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 r. Masz prawo do wglądu, wglądu, modyfikowania, sprzeciwu i poprawiania swoich danych osobowych. Przestrzegając niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, zgadzasz się, że zbieramy i wykorzystujemy te dane w celu wykonania niniejszej umowy. Wpisując swój adres e-mail na jednej z witryn w naszej sieci, będziesz otrzymywać wiadomości e-mail zawierające informacje i oferty promocyjne dotyczące produktów publikowanych przez Firmę i jej partnerów. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji. Wszystko, co musisz zrobić, to kliknąć link na końcu naszej wiadomości e-mail lub skontaktować się z nami.

Artykuł 16: Klauzula ograniczenia odpowiedzialności

Za wykonanie usługi przewidziano klauzulę ograniczającą odpowiedzialność Sprzedawcy za 1000 euro.

Artykuł 17: prawo właściwe

Wszystkie klauzule występujące w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży, a także wszystkie operacje kupna i sprzedaży, o których w nich mowa, podlegają prawu francuskiemu.

Inne informacje

IDU: 

N° Léko : FR248192_01LRHW

SCRELEC/ BATERIWEB: FR038820_06RC1O

ReFashion: FR248192_11ITEF

Informacje i dane kontaktowe

Informacje prawne, płatności, kontakt i inne poniżej

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.

Nasz sklep wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić komfort użytkowania.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.